Updates voor scholen en schoolbesturen over het coronavirus

  0
  1188

  De PO-Raad houdt je hier regelmatig op de hoogte van primair onderwijs-gerelateerde informatie over het coronavirus (COVID-19). Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten. Het RIVM adviseert scholen contact te houden met de regionale GGD. Zij kunnen daar terecht met vragen en voor adviezen naar aanleiding van de situatie in de eigen regio.

  Vragen over het coronavirus? De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer: 0800-1351, bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

  Nieuwe maatregelen: Voorlopig geen les in de schoolgebouwen

  Het kabinet heeft besloten dat scholen in ieder geval tot en met 6 april geen onderwijs geven binnen de schoolgebouwen, behalve voor kinderen van ouders met een cruciale beroep. De PO-Raad heeft met de andere sectorraden en de onderwijsvakbonden bij het kabinet aangedrongen op dit besluit mede vanwege alle signalen vanuit het onderwijsveld.

  Aanleiding is onder andere de oproep van de Federatie Medisch Specialisten op zaterdag 14 maart om tot sluiting van alle scholen in Nederland over te gaan vanwege het coronavirus, waardoor het eerdere RIVM-advies als basis onder druk kwam te staan. Door deze oproep is er veel onzekerheid ontstaan bij ouders, leraren, directeuren en schoolbestuurders. Het draagvlak om de scholen zoveel mogelijk open te houden is verder verminderd. Daarom komt het kabinet nu met deze nieuwe maatregelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en de kinderopvang.

  Het kabinet beschouwt het onderwijs als een cruciale sector in Nederland die we niet volledig kunnen stil leggen, maar we moeten op dit moment al het mogelijke doen om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat het kabinet met de volgende maatregelen komt:

  • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis;
  • Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school;
  • Kinderen blijven thuis;
  • Voor kinderen van ouders met een cruciale beroep wordt onderwijs en opvang aangeboden. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ze de opvang zelf thuis regelen. Als dat niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/verblijf. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven;
  • Het kabinet heeft een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd;
  • De aanwezige medewerkers bespreken hoe ze op korte en middellange termijn de kinderen van ouders in cruciale beroepen het beste kunnen (laten) opvangen in samenwerking met kinderopvang en de lokale gemeente. 
  • De beschikbare medewerkers maken verder plannen hoe ze het onderwijs voor alle leerlingen op andere wijze kunnen verzorgen;
  • De PO-Raad heeft de komende tijd dagelijks overleg met schoolbesturen, kinderopvang, gemeenten, ministerie van Onderwijs en ministerie van Sociale zaken;
  • Prioriteit wordt gegeven aan de eindexamenleerlingen (ook in het voortgezet speciaal onderwijs). Voor hen komt nog deze week meer duidelijkheid.

  Deze adviezen gelden voorlopig tot en met 6 april, maar we houden de situatie voortdurend in de gaten. De PO-Raad ondersteunt de scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zoveel mogelijk met het uitwisselen van goede tips en praktijkervaringen. Daarnaast houdt de sectororganisatie iedereen via de website op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

  PO-Raad wenst alle onderwijsprofessionals veel succes en veel sterkte in deze ingewikkelde tijd. We zullen de komende tijd gebruik moeten maken van elkaars deskundigheid en creativiteit. Zodat we onder deze omstandigheden samen kunnen blijven gaan voor goed onderwijs voor al onze kinderen.

  ___________________________________________________________

  Overleg met Federatie Medische Specialisten
  De Federatie Medische Specialisten (FMS) heeft gisteren op 14 maart publiekelijk gepleit voor het sluiten van scholen in tegenstelling tot het vigerende advies van het RIVM waar wij als PO-Raad ons op baseren. Het Ministerie van VWS heeft laten weten dat er vandaag, zondag 15 maart,  een overleg zal plaatsvinden tussen FMS, medische organisaties, en het RIVM, met als doel standpunten dichter bij elkaar te brengen. Aansluitend aan dit overleg (eind van de middag), willen de ministers van OCW met de PO-Raad (en de andere sectorraden en vakbonden) in gesprek, om de uitkomsten te bespreken en de gevolgen door te nemen. De ontwikkelingen volgen zich nu zeer snel op. Via deze site blijven wij informatie geven.

  ___________________________________________________________

  Focus op onderwijs
  De PO-Raad sprak ook de afgelopen dagen met het ministerie van OCW en onderwijspartners als de VO-raad, de MBO Raad en de vakbonden over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Op basis van wetenschappelijk onderzoek stelt het RIVM dat leerlingen veilig naar school kunnen. Kinderen hebben namelijk een geringe kans op besmetting en spelen een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus. Voor medewerkers van scholen geldt dus dat zij niet meer risico lopen dan in het gewone maatschappelijke verkeer.  Het RIVM komt dit weekend met een video waarin zij uitleggen hoe ze tot dit advies gekomen zijn. Wij richten ons de komende tijd gezamenlijk op het zo goed mogelijk bieden van onderwijs. Zeker aan kinderen met ouders die in vitale sectoren werken.

  We snappen dat besturen en scholen voor grote uitdagingen staan om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Ook vragen de maatregelen ontzettend veel inzet van het onderwijspersoneel. Om de opgaven waar het (primair) onderwijs voor staat in deze crisis zo goed mogelijk aan te pakken, kwamen we met de ministers en het algemeen bestuur van de PO-Raad tot de volgende twee punten:

  1. Wij zijn van het onderwijs

   Wij focussen ons op het zo veel en zo lang mogelijk openhouden van de scholen. Feit blijft dat kinderen, leraren en ander onderwijspersoneel met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) niet naar school komen. Elk bestuur bepaalt zelf of het verantwoord is om de scholen open te houden. Wij snappen dat dit een heel ingewikkelde beslissing is. Het verzoek is wel om een eventuele schoolsluiting te melden bij de lokale autoriteit en de Inspectie. Zo houden we goed zicht op waar wat speelt. De overgang van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs heeft prioriteit. Dit vraagt om extra creativiteit, flexibiliteit en samenwerking.
    
  2.  Onderwijs blijven geven  

   We vragen scholen plannen te maken om hun onderwijs anders te organiseren, zo krijgen ook de kinderen die de komende periode niet naar school gaan zo goed mogelijk onderwijs. De minister vraagt scholen te doen wat ze kunnen, en geeft aan dat wet- en regelgeving hier ruimte voor biedt.  Hierbij is het belangrijk dat elk bestuur haar schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel betrekt bij het maken van deze plannen. De PO-Raad snapt heel goed dat het anders organiseren van onderwijs op sommige scholen complex is. De sectororganisatie gaat samen met het ministerie en met de leermiddelensector bekijken op welke manier zij de scholen hierin zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

  Daarnaast werkt de PO-Raad met andere onderwijsorganisaties, het ministerie van OCW, de kinderopvangsector, maatschappelijke organisaties, leermiddelensector en tal van andere partners. Samen verzamelen we ideeën en delen we deze met de sector. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs en opvang voor alle kinderen. Daar blijven wij ons ook nu ontzettend hard voor inzetten.

  ___________________________________________________________

  Inspectie van het Onderwijs schort bezoeken op
  De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken tot en met 31 maart niet door te laten gaan. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het coronavirus.

  In overleg met besturen bekijkt de inspectie of het eventueel mogelijk is een deel van het onderzoek telefonisch of via videoverbinding te realiseren is. Dat geldt niet voor Noord-Brabant en bij besturen en scholen/instellingen waar één of meer gevallen van het coronavirus is vastgesteld. In beginsel blijven inspectiebezoeken die op de agenda staan na 31 maart 2020 staan, totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het virus en de maatregelen die daarbij horen.

  ___________________________________________________________

  Update Q&A’s en Kamerbrief van ministers van Onderwijs over het coronavirus
  Het ministerie van OCW heeft de Q&A’s over het onderwijs het coronavirus geupdatet. Ook hebben de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de Tweede Kamer via een brief geinformeerd over de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap. 

  __________________________________________________________

  Tweede Kamer in debat over het coronavirus

  Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met premier Rutte over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tijdens het debat verzochten Kamerleden Thierry Baudet (FVD) en Geert Wilders (PVV) de regering ouders toe te staan kinderen thuis te houden van school tot en met 31 maart, zonder dat zij daarvoor een boete krijgen op grond van de leerplichtwet.

  Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) vroeg het kabinet samen met het onderwijsveld te werken aan een afwegingskader voor het onderwijs. In dit afwegingskader worden richtlijnen opgenomen voor het onderwijspersoneel en de evaluatie van de situatie op scholen van dag tot dag. Daarnaast moeten scholen voldoende ruimte en steun krijgen van de regering om onderwijs zo te organiseren zodat zij kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Beide moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet moet daardoor met de verzoeken van de Kamerleden aan de slag.

  ________________________________________________________

  Overleg met de ministers van Onderwijs 

  Tijdens een constructief overleg met de ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob heeft de PO-Raad, samen met andere onderwijsorganisaties, vragen gesteld en zorgen geuit rondom de actuele ontwikkelingen van het coronavirus.

  Het kabinet heeft besloten op dit moment scholen open te houden. Kinderen en jongeren onder de twintig jaar lopen aanmerkelijk minder risico om besmet te worden met het virus. Daarnaast is de maatschappelijke ontwrichting groot op het moment dat scholen sluiten, onder andere vanwege het effect op de gezondheidszorg en andere cruciale diensten en voorzieningen

  Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van de medewerkers van scholen. De ministers gaven echter ook aan dat zij niet het onmogelijke van scholen verwachten. Medewerkers in het onderwijs met griepklachten of koorts dienen volgens het advies van de RIVM thuis te blijven. Op het moment dat er teveel leraren en/of onderwijsondersteunend personeel uitvallen en er geen vervanging beschikbaar is, moeten scholen soms klassen naar huis sturen of kunnen ze genoodzaakt zijn de deuren te sluiten. Als bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is hebben schoolbesturen uiteraard de ruimte om te handelen.

  Het ministerie van OCW heeft alle vragen die er leven bij de sectororganisaties en vakbonden genoteerd. Zij werken aan de inrichting van een informatiepunt waar scholen en schoolbesturen hun vragen kunnen stellen. Ook komt er een aanvulling op de Q&A. Deze nieuwe informatie is uiterlijk vrijdag 17.00 uur beschikbaar. Wij zullen je daarover informeren.

  ___________________________________________________________

  Aanvullende maatregelen coronavirus
  In een persconferentie kondigt premier Rutte aanvullende maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om scholen te sluiten. Kinderen en jongeren zijn volgens de overheid niet de groep die de grootste risico’s lopen en het sluiten van scholen draagt daarom weinig bij aan de bestrijding van het virus. ‘We hebben al het personeel in de zorg, politie en brandweer heel hard nodig. Op het moment dat scholen sluiten wordt het voor hen lastig om te werken. We doen hiermee een beroep op alle leraren.’, zei Rutte tijdens de persconferentie.

  De PO-Raad snapt dat deze maatregelen en de eerdere maatregelen van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant veel vragen bij besturen, schoolleiders en leraren oproept. Zij blijven onderwijs verzorgen onder moeilijke omstandigheden. Het bureau van de PO-Raad ondersteunt schoolbesturen dan ook waar het kan.

  Om 17.00 uur is er een overleg met de ministers van Onderwijs en onderwijsorganisaties. De PO-Raad is aanwezig bij het overleg en houdt schoolbesturen en scholen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

  ___________________________________________________________

  PO-Raad wacht crisisoverleg af
  De PO-Raad zit vooralsnog niet op de lijn van de AVS, geeft de sectororganisatie aan bij de NOS. ,,Scholen worden nu onrustig, dat is logisch, maar we moeten het crisisoverleg van kabinet afwachten’’, zegt de woordvoerder van de PO-Raad. 

  ___________________________________________________________
  Wat doet de PO-Raad rondom het coronavirus?
  De verspreiding van het coronavirus heeft steeds meer impact op het dagelijks leven en daarmee ook het onderwijs. De PO-Raad krijgt daartoe veel vragen, opmerkingen, tips en suggesties over hoe om te gaan met de situatie rondom het virus. Het bureau van de PO-Raad ondersteunt schoolbesturen dan ook zo goed mogelijk. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?

  Korte lijnen
  We overleggen dagelijks met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere sectororganisaties in het onderwijs en kinderopvang over de actuele situatie. Met name in Noord-Brabant is de situatie nu ernstig, maar we houden de lijnen kort om snel te kunnen schakelen als de situatie ook in andere regio’s verandert. Wij plaatsen updates op onze website met nieuws dat voortkomt uit deze overleggen en andere voor het primair onderwijs relevante zaken.

  Ondersteuning
  De Veiligheidsregio’s Noord-Brabant riepen afgelopen dinsdag in een persconferentie scholen op om te onderzoeken of zij een opvangfunctie kunnen vervullen als leraren niet voor de klas kunnen staan. De ministers van Onderwijs hebben naar aanleiding daarvan de PO-Raad een e-mail gestuurd. Daarin stellen de ministers dat het aan scholen zelf is om te bepalen of en hoe zij gehoor willen geven aan dit verzoek. 

  Voor scholen en Noord-Brabant biedt de PO-Raad de ondersteuning die gewenst is rondom het bestuurlijk handelen.

  Loket
  De PO-Raad merkt dat er veel vragen zijn. We hebben daarom een online loket voor leden ingericht waar leden van de PO-Raad vragen en knelpunten kunnen doorgeven. Wij inventariseren die en voorzien vragen waar mogelijk van antwoord. De vragen en knelpunten worden gedeeld met relevante partijen als het RIVM, GGD en het ministerie van OCW.
  ___________________________________________________________
  Ministerie van OCW bericht onderwijsorganisaties

  In het verlengde van de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de PO-Raad, alsmede de andere onderwijsorganisaties, een brief ontvangen van het ministerie. In de brief licht de minister onder andere de aanpak van de rijksoverheid toe en er is een aantal bijlagen bijgevoegd. Het gaat daarbij om veelgestelde vragen met een focus op het onderwijs en een flyer die ingezet kan worden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zowel de brief, als de bijlagen zijn hier en onderaan dit bericht te vinden:

  ___________________________________________________________

  Leraren en leerlingen in Brabant melden zich ziek
  De media melden op maandag 9 maart 2020 dat veel klassen in Brabant leeg blijven. De leraren zitten met griepklachten thuis en ook melden veel ouders hun kinderen ziek. De leraren en leerlingen volgen hiermee het advies van het RIVM aan Brabanders om thuis te blijven als ze milde klachten hebben, die kunnen wijzen op het coronavirus. Omroep Brabant meldt dat in de hele provincie maandag meer dan tienduizend kinderen thuis zitten. 

  Leerlingen in Noord-Brabant moeten maandag mogelijk thuis blijven vanwege lerarentekort. Verschillende media melden op zaterdag 7 maart dat leerlingen in delen van Noord-Brabant maandag mogelijk thuis moeten blijven. De schoolbesturen sluiten niet uit dat er te weinig leraren zijn vanwege de oproep van het RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant.

  Omroep Brabant meldt: ‘Ouders die kinderen hebben op basisschool De Lockaert in Oss weten zelfs al zeker dat ze maandag opvang moeten zoeken voor de kinderen in groep 3,4,5 en 6.’ De ouders horen maandag voor zes uur ‘s avonds of er dinsdag wel iemand voor de groep staat, aldus de regionale omroep.

  Het Brabants Dagblad schrijft op de website dat de schoolbesturen Filios, SAAM en Signum een noodplan hebben gemaakt voor mogelijke ziekmeldingen. ‘Als een leraar ziek is, moet hij thuisblijven en wordt mogelijk de hele klas naar huis gestuurd.’ De schoolbesturen hebben in een brief aan de ouders gemeld dat ze er niet voor kiezen om groepen eventueel op te delen. ‘Kinderen zitten dan in de groep nog dichter op elkaar en dat vinden we juist in deze specifieke situatie niet de gewenste situatie.’

  ___________________________________________________________

  RIVM: scholen kunnen gewoon openblijven
  Het RIVM ontvangt veel vragen over of scholen dicht moeten vanwege het coronavirus. Het instituut vermeldt zondag 1 maart op Twitter dat dit niet nodig is. 

  Kinderen die in een gebied zijn geweest waar het virus heerst en verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed uitzieken. Bij koorts dient contact opgenomen te worden met de huisarts, zo luidt het advies. 

  ___________________________________________________________

  Pictogrammen met hygienevoorschriften voor in de klas
  Speciaal voor het primair onderwijs ontwikkelde Studio van Laar onderstaande pictogrammen met de belangrijkste hygienevoorschriften ter preventie van het coronavirus: nies en hoest in je elleboog, snuit je neus in een papieren zakdoekje en was je handen vaak met zeep. De pictogrammen zijn hier te downloaden en te gebruiken op scholen.

  Pictogrammencorona

  ___________________________________________________________

  Ook vrouw en dochter Tilburgse patiënt besmet
  De NOS bericht op zaterdag 29 februari dat ook de vrouw en dochter van de coronapatiënt uit Tilburg besmet zijn met het virus. Het RIVM onderzoekt nu met wie de vrouw en de dochter contact hebben gehad. Anderen die contact hebben gehad met de man zijn testten negatief op het virus.

  ___________________________________________________________

  Partner en kind coronapatiënt uit Amsterdam testen positief 
  De partner en een kind van de besmette vrouw in Diemen hebben ook het coronavirus opgelopen, meldt het RIVM op zaterdag 29 februari. Zij zitten in thuisisolatie. Andere contacten van de vrouw zijn getest en hadden het virus niet. Wel moeten zij de komende dertien dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als ze toch klachten krijgen zoals koorts en luchtwegklachten worden ze opnieuw getest.

  ___________________________________________________________

  Amsterdamse vrouw met coronavirus was ‘luizenpluizer’
  De Amsterdamse vrouw die besmet blijkt met het coronavirus is afgelopen week nog ‘luizenpluizer’ geweest op de basisschool van één van haar kinderen. Dat schrijft het AD op zaterdag 29 februari. De vrouw heeft deze week een basisschool in de wijk IJburg bezocht. Aan de ouders van leerlingen op basisschool Laterna Magica in IJburg heeft de GGD een brief gestuurd. De ouders is gevraagd om de gezondheid van hun kinderen in de gaten te houden door dagelijks de temperatuur te meten en koorts of luchtwegproblemen te melden aan de GGD. Lees verder

  ___________________________________________________________

  Veelgestelde vragen onderwijs en coronavirus
  De Rijksoverheid heeft de veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs geupdatet. Bekijk de vragen en antwoorden hier.

  ___________________________________________________________

  Scholen Loon op Zand maandag gewoon open
  Twee basisscholen in Loon op Zand, de Blokkendoos en de Lage Weijkens, gaan maandag gewoon open. Dat meldt de NOS op vrijdag 28 februari. Op de scholen werken familieleden van de man die besmet is met het coronavirus.

  ___________________________________________________________

  Veelgestelde vragen onderwijs en coronavirus
  Het ministerie van OCW heeft, in samenwerking met het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken, een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs gepubliceerd. Lees meer.

  ___________________________________________________________

  Minister Bruno Bruins in De Wereld Draait Door over corona
  Op woensdagavond 26 februari zijn minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en arts infectieziektebestrijding bij de GGD Ronald Schegget aanwezig bij televisie-programma De Wereld Draait Door om te praten over het coronavirus.

  In Duitsland, net over de grens bij Limburg, is bij een patiënt het coronavirus geconstateerd. In zijn woonplaats worden daarom uit voorzorg scholen en kinderdagverblijven gesloten. Is het ook nodig dat in Nederland scholen en kinderdagverblijven sluiten? ‘’Er wordt nu contactonderzoek gedaan rondom de Duitse coronapatiënt. De uitkomsten van het contactonderzoek verwachten wij voor het weekend via de Duitse collega’s van het RIVM. Op basis daarvan bepalen wij welke maatregelen er in Nederland moeten worden genomen’’, zegt minister Bruins. ‘’We weten van het virus dat het niet echt bij kinderen voorkomt. Besmettingen zijn hoog bij mensen boven de veertig jaar. Het ligt niet voor de hand om het in scholen te zoeken. Scholen nu dichtdoen in Nederland is paniek zaaien’’, voegt GGD-arts Ronald Schegget daaraan toe.

  Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

  ___________________________________________________________

  Kinderen preventief controleren op corona?
  Diverse media berichtten op maandag 24 februari over het verzoek van een scholenkoepel om kinderen preventief te laten controleren door een huisarts als zij onlangs een gebied bezochten waar het coronavirus geconstateerd is. Dit naar aanleiding van signalen dat meerdere gezinnen op vakantie waren geweest in Italië. Volgens het RIVM is dat niet nodig.

  De scholenkoepel verklaarde tegenover RTL duidelijkheid te willen scheppen over vakantiegangers die terugkomen uit het gebied waar het virus heerst: ‘Het bericht was puur om te attenderen. We willen geen paniek zaaien, maar juist paniek voorkomen. Er zijn ook ouders niet op vakantie geweest, maar die zich wel afvragen hoe het dan nu moet als andere ouders wel naar Italië zijn geweest.’

  De PO-Raad adviseert schoolbesturen met vergelijkbare zorgen nadrukkelijk de berichtgeving van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM goed in de gaten te houden. Voor extra informatie kunnen zij de GGD raadplegen. Veel gestelde vragen over het virus worden op de website van het RIVM beantwoord.

  Bestanden bij dit nieuwsitem: