De afgelopen weken hebben wij onder de Digischool leden een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Behoorlijk veel mensen hebben het onderzoek ingevuld. De meest opvallende zaken hebben wij voor u op een rijtje gezet. Bent u het met sommige uitkomsten niet eens dan nodigen wij u van harte uit om alsnog het onderzoek in te vullen. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten van ons onderzoek:

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool

 • Meer dan 700 respondenten
 • 46% primair onderwijs en ca. 44% voortgezet onderwijs, 10% overig

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool

Werkdruk

 • 77% vindt dat er teveel leerlingen per groep of klas zijn waardoor de werkdruk te groot is
 • 71% vindt dat er teveel werkdruk wordt veroorzaakt door de plicht om te moeten rapporteren
 • Over inroostering bestaat verdeeldheid onder de respondenten: bijna 34% vindt dat de inroostering bijdraagt aan een te hoge werkdruk, terwijl bijna 23% het niet met deze stelling eens is.
 • 38% van de leraren vindt niet dat de hoeveelheid studiedagen bijdragen aan een te grote werkdruk. Ook hierover bestaat verdeeldheid: meer dan 27% vindt juist dat dit wel het geval is.
 • In het onderzoek valt op dat meer dan 73% van de leraren vindt dat andere niet-les activiteiten bijdragen aan de te grote werkdruk in het onderwijs.

Beloning

 • Er bestaat grote ontevredenheid over de salarissen in het onderwijs.
 • Maar liefst 40% van de leraren vindt dat de salarissen in het primaire onderwijs tussen 6% en 10% omhoog moet. Zelfs 22% van de leraren vindt dat het salaris in het primaire onderwijs met meer dan 10% verhoogd moet worden. Onder leraren die zelf werkzaam zijn in het primaire onderwijs zijn deze cijfers zelfs respectievelijk 45% en 27%.
 • 20% van de leraren vindt dat de salarissen in het voorgezet onderwijs gelijk moeten blijven. Een groep van 36% vindt dat de salarissen met 2% tot 6% verhoogd moeten worden. 22% vindt dat de salarisverhoging minimaal 6% tot 10% zou moeten zijn. Terwijl 11% de salarissen in het voorgezet onderwijs het liefst met meer dan 10% verhoogd ziet worden.
 • Opvallend genoeg blijkt dat 72% van de leraren het eens is met de stelling dat niet-lesactiviteiten beter beloond zouden moeten worden.

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool

Tekorten

 • De krapte op de arbeidsmarkt zit volgens de leraren zelf met name in de exacte vakken (Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde). Ook Nederlands, Duits en Economie worden veel genoemd, net als vrijwel alle groepen in het primaire onderwijs.
 • 40% van de leraren vindt dat hun eigen schoolbestuur de tekorten niet adequaat oppakt
 • 94% van de leraren is het oneens met de oplossing om ouders voor de klas te zetten.
 • 61% van de leraren ziet geen mogelijkheid om met slimme automatisering of software het probleem van lerarentekorten op te lossen.
 • Het grootste deel van de respondenten ziet ook geen heil in het oplossen van lerarentekorten met behulp van zij-instromers, ZZP-ers, het aantrekken van leraren uit Nederlandstalige gebieden of de EU, Engelssprekende collega’s of detachering.

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool

Tips voor de minister

De leraren die aan deze enquête meededen, hebben twee belangrijke tips voor de minister:

 • Verhoog de salarissen (41%)
 • Verminder niet-lesactiviteiten (21%)

Belangrijkste voorlopige resultaten arbeidsmarktonderzoek Digischool