Aantal vacatures in onderwijs blijft toenemen

  1
  1587
  Ook in 2018 is het aantal vacatures in het primair en voortgezet onderwijs weer sterk gestegen. In het vo ontstaan (in de eerste drie kwartalen van 2018) de meeste vacatures voor leraren Nederlands, Engels en wiskunde. Daarbij is 42% van de vacatures in het onderwijs inmiddels moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit een nieuwe factsheet dat het UWV op 12 februari 2019 publiceerde.

  Volgens de factsheet hebben 86% van de werknemers een vast contract. Een groot deel (32%) hiervan is 55 jaar of ouder.  Binnen afzienbare termijn gaat deze groep met pensioen. In een rapport van CEnterdata staat dat de komende jaren er vooral tekorten blijven aan docenten natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde. Ook leraren klassieke talen, Duits en Frans zijn en blijven moeilijk te vinden.

  Quick wins lastig te realiseren
  Scholen in het onderwijs hebben steeds vaker te maken met wervingsproblemen, deels voor reguliere formatie, deels voor invalkrachten. Snelle oplossingen zijn echter niet vaak voorhanden.

  Oplossingen voor de moeilijk te vervullen vacatures worden gezocht in het aanboren van nieuw talent (jongeren en zijinstromers), het werk anders organiseren en het boeien en binden van huidig personeel (personeelsbeleid en verlaging werkdruk).

  Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een regionale aanpak van de lerarentekorten. Voion heeft een scenariomodel voor scholen ontwikkeld om inzicht te geven in hun personeelsplanning. Daarnaast biedt het UWV gratis dienstverlening voor werkgevers in de regio.

  1 Reactie

  1. LERARENTEKORT in het voortgezet onderwijs
   De laatste tijd is er een groeiende onrust en bezorgdheid over het almaar groter wordende lerarentekort. De roep op maatregelen neemt toe. En terecht. Als lerarenopleider wil ik graag twee suggesties doen als bijdrage aan het oplossen van het lerarentekort.
   De eerste betreft het tegengaan van de hoge uitval van jonge docenten. Een kwart van hen vertrekt binnen vijf jaar uit het onderwijs. Ik spreek regelmatig net afgestudeerden en het is schokkend om te horen hoe zij soms uitgeknepen worden door schooldirecties en -besturen. Enkele voorbeelden van recente ervaringen: een oud-student kreeg een baan van 0,4 fte met 14 lesuren per week, terwijl een fulltime baan 25 lesuren is. Bovendien horen volgens afspraak beginnende docenten extra uren te krijgen juist vanwege het hebben van minder ervaring. Deze extra uren krijgen zij overigens pas als ze een vaste baan hebben (zo krijgen zij te horen). Meestal krijgen ze die echter niet, terwijl ze nou juist dan die extra uren hard nodig hebben. Een ander voorbeeld is dat van net afgestudeerden die een contract kregen tot de eerste dag van de schoolvakantie in juli. Na de vakantie had de school hen weer nodig en ging het nieuwe contract in op de eerste schooldag. Dit betekende dus geen betaling tijdens vakantie. Alsof er in de vakantie niet de huur betaald hoeft te worden en er niet gegeten wordt. Ik kan zo nog talloze voorbeelden geven, het gaat echt om vrijwel alle afgestudeerden! Het is hoog tijd dat scholen en schoolbesturen worden aangesproken op dit korte termijn beleid en startende leraren normale contracten aanbieden en fatsoenlijk begeleiden.
   Het tweede probleem waar wat aan gedaan kan worden is de financiering van de lerarenopleidingen. Tot verbazing van mij en mijn collega’s die werken aan de lerarenopleiding moeten we de komende tijd zeker 10% gaan bezuinigen! Dit zal ten koste gaan van de kwaliteit die we nu leveren bij het opleiden tot docent van onze studenten. Doordat er minder geld en dus minder uren zijn voor begeleiding zullen naar verwachting ook meer studenten uitvallen die moeite hebben hun studie te organiseren.
   Vanuit de aard van deze opleidingen zijn er gemiddeld hogere kosten aan verbonden omdat ze bestaan uit meerdere vakopleidingen. Het ene vak is populairder dan het andere, toch moet de opleiding aangeboden worden, ook als er maar een gering aantal studenten is. De kosten daarvan zijn dus relatief hoog. Nu worden er bezuinigingen opgelegd aan vrijwel alle lerarenopleidingen in het land. Dat zal dus leiden tot kwaliteitsverlies en tot hogere studentenuitval, hetgeen weer een lagere uitstroom van afgestudeerden aan lerarenopleidingen zal betekenen. Het tekort wordt aldus alleen maar groter.
   Hoog tijd, wat mij betreft, om aan bovenstaande problemen in het onderwijs wat te doen en effectieve maatregelen te nemen die kunnen helpen het lerarentekort terug te brengen. Het ministerie probeert op allerlei manieren om nieuwe docenten te werven, maar als bovenstaande problemen niet worden opgelost, dan heeft dat totaal geen zin, want dan is het dweilen met de kraan open.
   Hannie Lucassen, lerarenopleider Engels in Sittard.