PO-Raad: Nu keuzes maken voor de toekomst van ons onderwijs

De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra,...

Wat verandert er in het nieuwe schooljaar voor het primair onderwijs?

De Onderwijsinspectie start met een nieuw onderwijsresultatenmodel en hanteert een geactualiseerd onderzoekskader, ieder schoolbestuur actualiseert en herwaardeert de directie- en onderwijsondersteunende functies en...

Nederland wil de tweede golf lokaal verslaan

Als het coronavirus zich verder verspreidt, gaat Nederland vooral lokaal op slot. Maar hoe dan? En wat gebeurt er met de horeca...

Forse stijging van de pensioenpremies 2021 verwacht

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

Een schrift is soms beter dan een laptop

Scholen moeten veel beter nadenken wat ze met digitalisering willen bereiken en hoe dat in hun onderwijs past. „Er wordt veel ondoordacht...

1 op de 6 scholieren presteerde slechter na thuisonderwijs: ‘Het was ellende’

Maandenlang thuisonderwijs. Is dat wel goed voor mijn kind? Het is een vraag die veel mensen hadden. Nu komt de vereniging van...

Onderwijsorganisaties: “Investeer structureel in het onderwijs”

De onderwijsorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs roepen het kabinet op in de rijksbegroting structurele investeringen te doen in...

Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet compleet

Op meer dan de helft van de scholen ontbreken nog altijd personeelsleden vanwege coronaklachten. Dat blijkt uit een...

Geen zin in billen afvegen in de kleuterklas? Bij de Pabo in Zwolle is...

Knutselen met kleuters? De ene leerkracht doet niets liever, de ander voelt zich veel meer thuis bij  groep 7 of 8....

Schrappen centraal examen verandert uitslag bij 8% van examens

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent op basis van gegevens uit 2019 dat het schrappen van het centraal examen voor 8% van...

Overstappen naar de pabo: ‘Ik miste maatschappelijke betrokkenheid’

De pabo is populair, ook bij mensen die het roer omgooien en als zijinstromer het basisonderwijs in willen gaan. Vorig jaar verdubbelde...

Op vakantie? Kom op tijd terug, anders mag je het klaslokaal niet in én...

Zorg dat je op tijd terug bent van vakantie! Zo luidt de waarschuwing van scholen in de regio. Wie naar een...

De kwetsbare kinderen worden het hardst geraakt door het lerarentekort

Meer studenten naar het speciaal onderwijs, meer diversiteit in teams en het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en werkveld. Over deze...

Tips: Reflectiegesprekken voeren

Het voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is...

Schrappen eindtoets vergroot kansenongelijkheid

Dat de eindtoets dit jaar niet is afgenomen, kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, schrijft het CPB. Nieuw is deze kennis niet....

Bonden stemmen in met uitwerking nieuwe pensioenstelsel

Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken om het pensioenstelsel te vernieuwen. “Met de nieuwe regels...

Kwart middelbare scholen vraagt geld om leerachterstanden weg te werken

Bijna een kwart van de middelbare scholen heeft subsidie aangevraagd om leerachterstanden weg te werken die door corona zijn ontstaan. Scholen vroegen...

Scholen kunnen aan de slag met de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Alle subsidieaanvragen die vo-scholen hebben ingediend voor de eerste tranche van de Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn toegekend. Deze scholen hebben daarmee...

Taskforce moet aanpak lerarentekort verstevigen

Er komt een landelijke taskforce om de aanpak van het lerarentekort te verstevigen. Ook moet de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen minder...

Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO’ beschikbaar

Aanvullend op het deze week gepubliceerde protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het...

Vergadertips

Op scholen wordt vaak veel vergaderd. In dit artikel vind je vergadertips. Hoe vergader je efficiënt en effectief, zodat je daarna weer lekker...

Onderwijs maakt grote stappen rondom aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het onderwijs zet grote stappen om te bevorderen dat binnen de sector huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter worden gesignaleerd en...

Eén op zes scholen kampt met lerarentekort

Hoewel de volledige heropening van de basisscholen over het algemeen goed verlopen is, kampen scholen met grote personeelstekorten. Volgens schoolleiders zijn meer...

Subsidieregeling watertappunten uitgebreid naar vo

Naast basisscholen kunnen komend schooljaar ook vo- en mbo-scholen subsidie aanvragen om een of twee watertappunten in hun schoolgebouw of op hun...

Coronacrisis: motor voor anders organiseren

De coronacrisis heeft laten zien dat onze sector zich razendsnel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Scholen hebben hun onderwijs op een andere...

Populair