Wat is er tot nu bekend over de toekomst van rekenen?

  0
  418

  Momenteel leven nog veel vragen in het veld over de afschaffing van de rekentoets en de uitwerking hiervan in wet- en regelgeving. De VO-raad heeft de hoofdlijnen van wat tot nu toe bekend is voor het vo op een rij gezet. Deze informatie is nadrukkelijk onder voorbehoud. Pas in oktober wordt de precieze uitwerking van het wetsvoorstel verwacht.

  In die maand wordt ook een internetconsultatie opengesteld over de voornemens van de minister. Scholen en andere belanghebbenden kunnen de conceptplannen dan inzien en hun reactie hierop geven. Naar aanleiding van hun opmerkingen worden er mogelijk nog aanpassingen gedaan. Het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel en de Kamerbehandeling kunnen ook nog van invloed zijn op de uitwerking van het besluit.

  Hoofdlijnen voor het vo

  • De centrale rekentoets en het rekencijfer worden m.i.v. het schooljaar 2019-2020 afgeschaft. OCW werkt aan de wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn. Die moeten ingaan op 01-01-2020 met terugwerking tot 01-08-2019. Vooruitlopend hierop is het dit schooljaar 2019-2020 dan ook niet meer mogelijk om de centrale rekentoets af te nemen in Facet. Net als de centrale examens werd de rekentoets in principe al niet opgenomen in pta’s van scholen. Voor scholen verandert hierin dit schooljaar dus niets.
  • OCW geeft in de brief aan dat voor leerlingen met wiskunde in hun examenpakket het eindcijfer voor wiskunde tevens een indicatie geeft van de beheersing van de rekenvaardigheden van de leerling.
  • Er komt met ingang van het schooljaar 2020-2021 een schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde in hun examenpakket. Scholen bepalen zelf hoe zij het rekenonderwijs aan deze leerlingen vormgeven. Dit wordt opgenomen in het pta. Er komt geen cijfer op de examenlijst. De minister heeft in de Tweede Kamer gemeld dat dit niet met terugwerkende kracht in werking treedt. Hierdoor hoeft er nu niets over opgenomen te worden in het pta van dit jaar.
  • Er wordt uitwerking gegeven aan ´Een nieuw perspectief op rekenen in het vo´ van de NVvW. Kern is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde in de bovenbouw, maken een aparte toets, zodat er duidelijkheid is over de rekenvaardigheden van álle leerlingen. Voor het vmbo is het voorstel van de NVvW dat twee wiskundevakken worden ingevoerd, met rekenen daarin verwerkt. Het basisvak is verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof (niveau 2F). Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen.
  • Rekenen is en wordt geen toelatingscriterium voor doorstroom naar het mbo, alle vmbo-leerlingen hebben na het behalen van hun diploma toelatingsrecht op het mbo.