Voortgang cao-onderhandelingen: trage vorderingen

    0
    656

    De onderhandelingen over een nieuwe cao vorderen traag. In de afgelopen weken is regelmatig met de onderwijsbonden overleg gevoerd om tot oplossingen te komen. In kleine stappen wordt voortgang geboekt maar het lukt tot nu toe nog niet om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen. Volgende week komen de onderhandelingsdelegaties weer bijeen.

    In de onderhandelingen met de bonden staat een diversiteit aan onderwerpen op de agenda. Naast loon zijn dat onder andere de ketenbepaling, het convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de beschikbaarheidstabel en taakbeleid. Andere belangrijke thema’s zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de schoolleiders.