Scholen positief over experiment regelluw

  0
  314

  Minister Slob heeft de ‘Derde voortgangsrapportage experiment regelluwe scholen po/vo’ naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin een overzicht van met welke innovaties de deelnemende scholen bezig zijn, van welke regels ze hiervoor afwijken en wat hun ervaringen tot nu toe zijn. In de begeleidende brief geeft Slob aan de komende jaren (voor het aflopen van de pilot op 1 januari 2022) te gaan verkennen of het wenselijk en haalbaar is om bepaalde wet- en regelgeving structureel voor het hele po en vo af te schaffen of aan te passen. De VO-raad onderstreept het belang hiervan; voor de deelnemende scholen, alsook voor andere scholen, is het belangrijk op tijd te weten waar ze aan toe zijn.

  De pilot regelluwe scholen is in het schooljaar 2013-2014 opgezet om te onderzoeken of de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving – waaronder regels rond onderwijstijd, curriculum en bevoegdheden in het vo – ertoe leidt dat op scholen innovaties tot stand komen die de onderwijskwaliteit of -doelmatigheid vergroten. Het experiment werd uitgebreid in 2018; in totaal nemen nu 43 po- en vo-scholen actief deel. De ervaringen en opbrengsten van de deelnemers worden gemonitord*; op basis hiervan wordt gekeken of de betreffende regels niet structureel voor de gehele po- en/of vo-sector zouden moeten worden geschrapt of aangepast. De deelnemende scholen aan het experiment kunnen nog tot 1 juni 2019 nieuwe meldingen voor afwijking van bestaande wet- en regelgeving doen.

  Uit de derde voortgangsrapportage blijkt opnieuw dat de ervaringen van de deelnemende scholen overwegend positief zijn. De onderzoekers noemen deze uitkomsten steviger dan vorig jaar,  omdat er meer ervaring is opgedaan met de vernieuwingen. Ook zijn er dit jaar naast interviews ook enquêtes onder leerlingen en ouders gehouden. De onderzoekers geven aan dat over de opbrengsten nog weinig te zeggen valt; daarvoor zijn gegevens nodig over de leerprestaties en de schoolloopbanen van de leerlingen op de langere termijn.LEES DE VOORTGANGSRAPPORTAGE EXPERIMENT REGELLUWE SCHOLEN EN DE KAMERBRIEF 

  Afweging schrappen regelgeving voor gehele sector

  Het experiment loopt nog tot 1 januari 2022; dan verloopt de maximale termijn van zes jaar die in de onderwijswetgeving is opgenomen voor experimenten. Minister Slob schrijft in zijn brief dat hij daarna aan de hand van de opgedane ervaringen en opbrengsten definitief zal besluiten of afschaffing/verbetering van bepaalde regels voor het gehele onderwijsveld wenselijk en haalbaar is. Hij geeft echter ook aan te willen kijken of de komende periode al afwegingen hierover kunnen worden gemaakt, op basis van nadere gesprekken met scholen, de onderzoekers en diverse andere betrokkenen. Hierbij wordt ook gekeken naar de gevolgen voor alle vo-scholen en de belanghebbenden binnen deze scholen, de aanpalende (onderwijs)sectoren en het gehele onderwijsstelsel.

  De VO-raad dringt er op aan dat het voor scholen ook daadwerkelijk snel duidelijk wordt of bepaalde regelgeving zal worden aangepast of geschrapt en dat de minister hier een ‘ruimhartige’ afweging in maakt. Scholen die deelnemen aan de pilot – en hier fors in hebben geïnvesteerd – moeten anders de afwijkingen weer terugdraaien. Dit dient dan voor 1 januari 2022 te gebeuren; scholen moeten zich dan ook tijdig kunnen voorbereiden en een afbouwperiode kunnen inplannen. En ook als wordt besloten bepaalde afwijkingen van regelgeving structureel door te voeren, is het belangrijk dat de deelnemende scholen – alsook andere scholen – zich hier tijdig op kunnen voorbereiden. 

  De VO-raad zal de ontwikkelingen op dit vlak goed blijven volgen en scholen hierover informeren.