Kwaliteit leermotivatie in coronatijd onderzocht

  0
  368

  De motivatie actief mee te doen in online lessen, ijverig te leren en de leermotivatie is lager in de havo-/vwo-bovenbouwklassen dan bij andere leerlagen. Het hebben van een goede thuiswerkplek zorgt voor een wezenlijk verschil in de leermotivatie. Dit blijkt uit onderzoek onder 21.995 leerlingen uit het voortgezet onderwijs die tussen half mei en half juli een vragenlijst invulden over de invloed van afstandsonderwijs op hun leermotivatie.

  Femke Geijsel, Kim Höppener en Math van Loo ontwikkelden tijdens de periode dat schoolgebouwen gesloten waren vanwege covid-19 een vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Via een enquêtetool was deze lijst beschikbaar voor alle scholen. Tussen 18 mei en 12 juli hebben bijna 22.000 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Het gaat om leerlingen uit alle opleidingstypen, in regulier en particulier onderwijs. Het onderzoek richtte zich niet op de (cognitieve) prestaties, maar op de leermotivatie van leerlingen en de betekenis van de vormgeving van afstandsonderwijs en de leeromgeving thuis voor die motivatie. Wat was behulpzaam en wat niet? Wat is volgens leerlingen nodig om thuis goed onderwijs te kunnen volgen? Welk beeld volgt hieruit waar we bij de afwegingen, nu en in de toekomst, rekening mee kunnen houden? 

  Eerste resultaten onderzoek

  In opdracht van de VO-raad zijn analyses gemaakt waardoor de hele sector vruchten kan plukken van dit onderzoek. Enkele eerste resultaten met betrekking tot de leermotivatie bij afstandsonderwijs zijn: 

  • de impact op vooral de havo-vwo bovenbouw wijkt af van andere leerjaren en opleidingstypen; deze leerlingen deden het minst actief mee in de online lessen, hadden iets minder vertrouwen in hun leervorderingen en ze voelden zich minder competente leerders in deze periode. Het koste deze bovenbouwleerlingen meer moeite zichzelf te motiveren om aan de slag te gaan, alles af te krijgen en overzicht te houden. Kanttekening bij het onderzoek: vanwege examens was deze groep ondervertegenwoordigd in het onderzoek. 
  • een geschikte thuiswerkplek maakt uit; bij een kwart van de leerlingen maakte dit een wezenlijk verschil in hun leermotivatie. Leerlingen met een minder toereikende thuiswerkplek geven aan minder actief te participeren in de online lessen, minder zelfvertrouwen te hebben in het leren en ook duidelijk minder ijverige leerders zijn, terwijl deze groep wel redelijke leermoeite heeft ervaren. 
    

  Vervolgonderzoek

  De onderzoekers gaan nog verder met kwantitatieve analyses om de verschillende motivatieaspecten te verklaren vanuit onderwijskundige keuzen die er in de school zijn gemaakt. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar de rol van de mentor en de leerondersteuning van vakdocenten. Ze hopen aanknopingspunten te vinden voor onderwijskundige keuzen die een rol kunnen spelen, zoals een rustiger lesrooster en meer mogelijkheden tot individuele consultatie van vakdocenten door de leerlingen. 

  Meer achtergrondinformatie, uitleg over het onderzoek en de eerste resultaten: 

  DE LEERLING OVER LEREN IN CORONATIJD: KWALITEIT VAN LEERMOTIVATIE ONDERZOCHT