Rekenkamer zeer kritisch over coronasubsidie onderwijs – PO/VO

0
1

De Algemene Rekenkamer is buitengewoon kritisch over de wijze waarop de scholen vorig jaar subsidie konden krijgen om bij leerlingen achterstanden weg te werken die het gevolg waren van de coronacrisis. De kritiek op de subsidieregeling verbindt de Rekenkamer aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waar het kabinet 8,5 miljard euro in steekt. 

De inmiddels demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob verleenden vorig jaar 280 miljoen euro subsidie na de gedwongen sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis.

Kritische Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer merkt in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op dat de ministers toen niet duidelijk hebben gemaakt wat precies het doel en de doelgroepen van deze subsidieregeling waren. Daardoor kunnen zij, en daarmee ook het parlement, geen inzicht krijgen in de mate en wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde leerlingen zijn ingelopen.

De situatie is volgens de Algemene Rekenkamer nog ernstiger, omdat blijkt dat scholen ook niet van elkaar kunnen leren. Hierdoor ontbreekt de kennis over welk type inhaalprogramma leerlingen meer kans geeft hun achterstand in te halen.

Ondanks de coronacrisis heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verbeteringen in de bedrijfsvoering door kunnen voeren. Als reactie op de crisis heeft de minister een belangrijk deel van de verstrekte subsidies ingezet om de gevolgen van coronamaatregelen voor met name cultuur en onderwijs te verzachten. Een van deze regelingen is Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Onderwijs 2020-2021 (IOP).

Samen met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de minister met de IOP alert gereageerd op de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Effect onderwijssubsidie straks onduidelijk

Het is niet te zeggen of scholen met hun inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de beoogde leerlingen ‘in een kwetsbare positie’ bereiken, en of deze door de programma’s hun achterstanden inlopen. Wij verwachten dat straks inzicht ontbreekt in de mate en wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde kwetsbare leerlingen met de programma’s zijn ingelopen. Zonder dit inzicht lopen de ministers het risico dat zij hieraan geld blijven uitgeven zonder te weten of hun investering het gewenste effect heeft.

Zie: VOS/ABB