Wat is gepersonaliseerd leren en waarom is hier zoveel aandacht voor?

  0
  319

  Steeds meer scholen verkennen de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren. Een andere manier van lesgeven, die veel kan opleveren voor scholen, docenten en leerlingen.

  Wat is gepersonaliseerd leren?

  De interesse vanuit scholen en docenten in gepersonaliseerd leren groeit. Velen zien het als het onderwijs van de toekomst. In gepersonaliseerd leren krijgen leerlingen de regie over hun persoonlijke leerpad. Individuele ontwikkelingsmogelijkheden en leerdoelen vormen het uitgangspunt voor het leertraject. Leerlingen geven hun leertraject zelf vorm, bepalen hun eigen leerdoelen en zetten de meest efficiënte middelen in om die leerdoelen te behalen.

  Technologische hulpmiddelen zijn van groot belang om de individuele leerroutes en het monitoren daarvan mogelijk te maken. Leerlingen kunnen via digitale tools per vak een aangepast programma raadplegen voor herhaling, verdieping of verrijking van de lesstof. Zij bepalen zelf hoe en in welk tempo zij leren, welke manier van leren het best bij hen past en welke (internationale) online kanalen zij gebruiken om kennis te verzamelen. Op elk moment kan de leerling leerdoelen toetsen op basis van de opgedane kennis. Via een overkoepelend ICTsysteem kunnen docenten de individuele voortgang en ontwikkeling van de leerling volgen en waar nodig het leerproces bijsturen.

  Waarom aandacht voor gepersonaliseerd leren?

  In elke klas zitten leerlingen van verschillende niveaus. Het tempo waarin zij leren verschilt, evenals de aansluiting van de lesstof op hun leerbehoeften. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan anderen. Technologische ontwikkelingen maken het voor scholen gemakkelijker om lesgeven af te stemmen op deze onderlinge verschillen, met behoud van de

  klassikale samenstelling van scholen. Schoolleiders en docenten willen beter voorzien in de individuele behoeften van leerlingen om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren.

  Deze ontwikkeling heeft geleid tot nieuwe vormen van onderwijs: gedifferentieerd leren, adaptief leren en gepersonaliseerd leren.

  • Gedifferentieerd leren – We spreken van differentiëren als docenten hun onderwijs aan onderlinge verschillen tussen leerlingen aanpassen. Gedifferentieerd leren richt zich op groepjes leerlingen met een andere onderwijsbehoefte. Dat ligt dan aan de behoefte aan meer, minder of andere instructie, het niveau van verwerking (denk aan taxonomie) en de hoeveelheid werk. Differentiatie kan op basis van het leerdoel, het leerproces of de leerprestatie. Daarnaast is ook tempodifferentiatie mogelijk. Het niveau van het leerdoel kan verschillen maar leerlingen werken niet verder in de stof of volgen niet een geheel eigen pad. De docent behoudt de regie.
  • Adaptief leren – Bij adaptief leren past het systeem en/of de docent het leeraanbod tijdens het werken voortdurend aan de individuele leerling aan. Dat kan zijn: het niveau van de opdrachten, teruggrijpen op een ander (onderliggend) leerdoel of een aangepaste instructie. De te behalen (tussen)doelen liggen vast, alleen de weg en de benodigde tijd om daar te komen verschilt per leerling.
  • Gepersonaliseerd leren – Zodra de regie een verantwoordelijkheid wordt van de leerling en de leerling autonomie krijgt in het maken van keuzes rond leerdoelen en leerprocessen, spreken we van gepersonaliseerd leren. Anders dan bij gedifferentieerd leren volgen leerlingen een geheel eigen op hen afgestemd pad door de leerstof. Leerlingen krijgen dus niet op dezelfde tijd dezelfde leerstof en ook niet in dezelfde volgorde. Klassikale instructies worden nauwelijks meer gegeven. Dat betekent overigens niet dat de docent geen rol meer heeft en de regie volledig bij de leerling legt. De docent begeleidt, motiveert en coacht.

  Gepersonaliseerd leren maakt onderwijs betekenisvol

  Verschillende redenen kunnen worden genoemd om gepersonaliseerd leren in te willen voeren. Bijvoorbeeld als een school de betrokkenheid van leerlingen bij de inrichting van het onderwijs wil vergroten. Door leerlingen de regie te geven over eigen leerdoelen en inzetbare middelen, krijgt de leerling een actievere rol bij het bepalen van diens eigen leerpad. Verwacht wordt dat de leerling zich daardoor meer betrokken voelt bij het leren en er meer plezier aan beleeft. De leerling begrijpt ook beter wat de toegevoegde waarde van leerdoelen is voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en de toekomst. De leerling zal gemotiveerder zijn en het leerproces zelfstandiger doorlopen.

  Gepersonaliseerd leren motiveert de leerling

  De technologische vooruitgang faciliteert gepersonaliseerd leren. Zo kan een digitaal platform een directere koppeling maken tussen leerdoel(en) en de leerstof. Door de directe feedback, maar ook door het bijhouden en analyseren van wat de leerling in het programma doet, kan de leerling geholpen worden bij het maken van een eigen leerprogramma. Het kan suggesties doen voor de volgende mogelijke leerstappen of nieuw te behalen leerdoelen. Leerlingen kunnen zelf de volgorde bepalen, de docent houdt zicht op wat de leerling wel of niet heeft gedaan. Docenten kunnen hun leerlingen via ICTondersteuning beter bedienen, omdat stagnaties en hiaten in het leerproces snel worden opgemerkt. Bij een adaptief programma worden de oefeningen automatisch aangepast op diens niveau. Dit voorkomt dat leerlingen vastlopen of zich gaan vervelen. Digitale hulpmiddelen en tools die goede feedback geven, gekoppeld zijn aan leerdoelen en een variëteit aan opgaven bieden, leveren een positieve bijdrage aan de motivatie en autonomie van de leerling. Bovendien geven leerlingen zelf aan dat zij het werken met ICT-toepassingen leuk vinden.