Is de huidige CAO VO nog van kracht?

  0
  592

  Ja, de huidige cao geldt nog steeds. Doordat de cao door geen van beide partijen is opgezegd, is deze stilzwijgend verlengd en lopen de afspraken door tot 1 oktober 2020. Dat betekent dat de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die tijd van kracht blijven.

  Hoe verhoudt zich de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans zich tot de huidige CAO VO?

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Momenteel geldt dat het voor het bijzonder onderwijs mogelijk is om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan (als het gaat om contracten zoals genoemd in artikel 9.a.2 lid 5 CAO VO). De VO-raad wil dat de nieuwe ketenregeling uit de WAB wordt verwerkt in de nieuwe CAO VO, waarover momenteel wordt onderhandeld. Als sociale partners ervoor kiezen om gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden van de WAB, kan deze termijn in de nieuwe CAO VO dus drie jaar worden.

  Let op! Hetgeen hierboven is vermeld over de ketenbepaling geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. Werkgevers in het bijzonder onderwijs kunnen pas gebruik maken van de verruimde ketenbepaling uit de WAB indien sociale partners dit afspreken en deze ook daadwerkelijk is verwerkt in de cao. Er geldt voor het bijzonder onderwijs dus een termijn van twee jaar totdat sociale partners anders afspreken.

  Voor het openbaar onderwijs geldt momenteel nog een ander regime, daar kunnen tijdelijke contracten gedurende drie jaar worden afgesproken (artikel 9.b.2 lid 6 CAO VO). Voor het openbaar onderwijs is van belang dat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking treedt, waardoor de rechtspositie van werknemers in het bijzonder en openbaar onderwijs gelijk wordt. Over welke gevolgen deze wet heeft voor de o.a. de ketenbepaling in de cao, wordt momenteel eveneens door sociale partners overlegd. Over de WNRA leest u meer op de informatiepagina Normalisering rechtspositie ambtenaren.