Dalend aantal leerlingen in vso en praktijkonderwijs

  0
  116
  In het praktijkonderwijs daalden in de periode 2014-2017 de leerlingaantallen met 125 leerlingen en bijna 200 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat blijkt uit de brief die minister Slob aan de Tweede Kamer stuurde op 5 februari 2018 met antwoorden op diverse kamervragen rondom passend onderwijs.

  De brief beschrijft de voortgang op moties en toezeggingen op het gebied van Passend Onderwijs, doorstroom en toetsing en een categorie ‘overig’, waaronder een onderzoek naar de vrijwillige ouderbijdrage dat aan het einde van het krokusreces openbaar zal worden gemaakt. In de bijlage bij de brief is een aantal interessante onderzoeken opgenomen in het kader van het evaluatieprogramma passend onderwijs én een onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en onderwijsverlenging.

  Onder het kopje passend onderwijs komt een tiental thema’s aan de orde waarvan governance, verantwoording en transparantie, invlechting vso-vo, opting-out lwoo, evaluatie geschillencommissie passend onderwijs de  hoofdmoot vormen.

  Governance bij samenwerkingsverbanden

  In de Kamerbrief verwijst Slob naar de twee onderzoeksrapporten over governance bij samenwerkingsverbanden. Inmiddels hebben bij ruim driekwart van de onderzochte samenwerkingsverbanden veranderingen plaatsgevonden of zijn deze in gang gezet om de transparantie en de rolvastheid in de verhouding tussen bestuur en toezicht te verbeteren. Het Steunpunt passend onderwijs vo heeft acht praktijkvoorbeelden van governance bij samenwerkingsverbandenverzameld.

  Onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden

  Refererend aan de passage in het regeerakkoord over onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden zegt Slob toe de mogelijkheden hiervoor in het voorjaar samen met de sectorraden te zullen verkennen. Het onafhankelijk toezicht zou ervoor moeten zorgen dat de middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen. De VO-raad is met haar leden en de aangesloten samenwerkingsverbanden aan het verkennen in hoeverre onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden wenselijk en haalbaar is, gezien deze (politieke) discussie hierover.