Algemene Voorwaarden

Hierbij tref je de Algemene Voorwaarden van ‘Digischool’.

Digischool faciliteert docenten via haar ‘community platform’. Onder het community platform wordt een verzameling websites bedoeld welke in het vervolg worden aangeduid met “digischool.nl”. Deze websites maken onderdeel uit van het domein http://www.digischool.nl.

Daarnaast vallen tevens de Digischool sites die draaien op het Pleio platform, waaronder de community sites.

Deelname aan en inschrijving bij Digischool, en gebruik van de site digischool.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Digischool en/of worden aangeboden door Digischool.

Definities

De volgende woorden hebben de volgende betekenis in deze algemene voorwaarden.

 • Community Manager –Onder “Community Manager” wordt verstaan de beheerder van een Community, die wordt benoemd door Digischool en die verantwoordelijk is voor de inrichting van de Community, de acceptatie van Gebruikers die zich aanmelden voor de Community alsmede de in de Community geplaatste Content. Een ander woord voor Community Manager is moderator.
 • Community –Onder “Community” wordt verstaan een website met een open en een afschermde inhoud onder verantwoordelijkheid van een Community Manager, waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van diverse door Digischool beschikbaar gestelde Diensten.
 • Content –Onder “Content” wordt verstaan vormgeving, onderscheidingstekens, teksten, artwork, graphics, beelden, geluiden, video’s, bestanden, gegevensverzamelingen en andere materialen, gegevens, concepten of informatie.
 • Gebruiker –Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor een Community, en na acceptatie door de Community Manager gebruikt maakt van de Community. Andere woorden voor Gebruiker zijn bezoek(st)er of forummer.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle Gebruikers die zich bevinden op Het platform van Digischool.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene of de aanvullende voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking en blijven de overige bepalingen van de algemene en aanvullende voorwaarden onverkort van kracht.

Digischool behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden en/of Diensten te wijzigen.

Bij registratie

De Gebruiker staat bij registratie in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zoals e-mailadres en adresgegevens. Wijzigingen geef je zo snel mogelijk door.

De Gebruiker zal de door hem gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden en zorgvuldig bewaren. Je blijft als  Gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen die met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoorden worden verricht.

Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) voor het deelnemen aan digischool.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Digischool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

Bijzondere bepalingen voor deelname aan een Community

Onze huisregels

Digischool biedt een forum aan. Digischool vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Digischool een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de Community Manager van Digischool, door de moderators en door de junior moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Plichten Gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

Wat is niet toegestaan op Digischool? 

 1. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun seksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.
 2. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 3. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het Digischool forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.
 4. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op Digischool.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.
 5. Links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
 6. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Dit is niet toegestaan. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
 7. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van Digischool bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Digischool. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 8. Het aankondigen van zelfmoord. Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in en/of neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.
 9. Hengelen naar romantische contacten. Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Digischool is geen datingsite.
 • Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf, permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.
 • Het plaatsen van spoilers. Tenzij dit duidelijk in de topic titel is vermeld.
 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist.
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.
 • Het forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.
 • Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:
 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag.
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting.
 • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes.
 • Oproepen waarin een website gepromoot wordt.
 • Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels).
 • Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.).

We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

Het is verder verboden om met gebruikmaking de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

 • De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd: waarschuwing, 24 uur, 48 uur, een week, permaban alleen bij ernstige misdragingen en spam.

Ontvangt een forummer binnen een half jaar 3 weekbans wordt de forummer ter beoordeling bij de Community Manager gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Indien zich een of meerdere strafbare feiten op Het platform voordoen, kan Digischool aangifte doen van deze geconstateerde strafbare feiten.

Hoewel Digischool ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruikers, is Digischool nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen.

Digischool behoudt zich het recht voor om Gebruikers direct te bannen. Bijvoorbeeld wanneer een volgend feit zich voordoet:

 • Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.
 • Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de Community Manager: [email protected] Het standpunt van de Community manager is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via [email protected]

Intellectuele eigendomsrechten

Copyright

Digischool behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoek(st)er van digischool.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in digischool.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Digischool, ook niet via een eigen netwerk.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website digischool.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Digischool dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van digischool.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op digischool.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website digischool.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart Digischool terzake van vorderingen van derden.
 4. Digischool heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website digischool.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van digischool.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Digischool

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Digischool en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Digischool.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website digischool.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Digischool. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digischool is het onder meer niet toegestaan de website digischool.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Bevoegdheden en rechten redactie digischool.nl

De redactie van Digischool is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website digischool.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van digischool.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van digischool.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan digischool.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Digischool is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

(Ongeoorloofde) reclame uitingen

Digischool stelt haar communityplatform kosteloos beschikbaar voor docenten. In het verleden werden de noodzakelijke kosten voor redactie, beheer en ontwikkeling gedragen vanuit de overheid en Kennisnet. In verband met het aflopen van de subsidiestromen, compenseert Digischool de kosten door ruimte te bieden voor betaalde reclame boodschappen.

Onder reclame wordt verstaan alles waarin een (gratis) dienst, product, organisatie, en/of website onder de aandacht wordt gebracht op het Digischoolplatform. Onder reclame valt niet het onder de aandacht brengen van voor docenten waardevolle informatie. Dit is uiteraard welkom en gewenst, ervan uitgaande dat de inhoud van een uiting zuiver van informatieve aard is. Dus niet gericht op een inschrijving en/of een verkoop en/of ter positionering van een organisatie(naam). De organisatie(naam) heeft in een dergelijke uiting geen rol van betekenis, anders dan ter verificatie van de bron. Neem bij twijfel contact op via: [email protected]

Zonder toestemming, is het niet toegestaan te adverteren op dit platform. Bij ongeoorloofd gebruik zullen er kosten in rekening worden gebracht op basis van commerciële tarieven.

Privacy

Zie Privacy Statement

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site digischool.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Digischool is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website digischool.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website digischool.nl, is het mogelijk dat de informatie die op digischool.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De content op de website digischool.nl is grotendeels afkomstig van de Gebruikers van digischool.nl. Digischool is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website digischool.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Digischool kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

De door derden geboden aanbiedingen op Het platform zijn vrijblijvend en moeten worden gezien als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst met deze derde partij. In geen geval maakt Digischool onderdeel van deze overeenkomst, nog draagt Digischool verantwoordelijkheid voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomst.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van digischool.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Digischool. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op digischool.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Digischool spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. In geen geval is Digischool verantwoordelijk voor verlies of misbruik van deze gegevens.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van digischool.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om digischool.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van digischool.nl verkregen is. Digischool garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via digischool.nl verkregen informatie. De informatie op digischool.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Overige bepalingen

Digischool heeft het recht om de faciliteiten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met Digischool die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.